โรคเบาหวาน

มีสาเหตุและกลไกเช่นเดียวกับความดันโลหิตสูง จะแตกต่างกันบ้างก็ตรงที่ว่า โรคความดันโลหิตสูง ร่างกายผลิตพลังงานความร้อนเต็มที่ ส่วนเบาหวานนั้น ร่างกายเผาผลาญอาหารให้เป็นพลัังงานความร้อนได้ระดับหนึ่ง แล้วไม่ยอมเผาผลาญอาหาร (โดยเฉพาะน้ำตาล) เพื่อสร้างพลัีงงานต่อ เนื่องจากร่างกายไม่สามารถทนต่อพลังงานความร้อนที่ผลิตจขึ้นมาเผาตัวเอง ทำให้น้ำตาลตกค้างตามเส้นเลือด ส่งผลให้เลือดหนืดไหลเวียนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่สะดวก ทำให้อวัยวะในร่างกายเสื่อม