เกียรติประวัติ


๑.รางวัลข้าราชการโรงพยาบาลดีเด่น พ.ศ. ๒๕๓๖


๒.รางวัลข้าราชการสาธารณสุขดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓

คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่


๓.รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น จังหวัดมุกดาหาร พ.ศ.๒๕๔๓

คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่


 

๔.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ ๔ จัตุรถาภรณ์วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๓ เป็นปีที่ ๕๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

 

๕.ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฏไทย ชั้นที่ ๓ ตริตาภรณ์ วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ เป็นปีที่ ๕๗ ในรัชกาลปัจจุบัน

คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่


๖. รางวัลต้นแบบคนดีแทนคุณแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๓ เครือข่ายเดอะเนชั่น

คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่


๗.รางวัลคนค้นฅนอวอร์ด ครั้งที่ ๒ สาขา คนต้นเรื่องแห่งปี พ.ศ. ๒๕๕๓

คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่


๘.รางวัลชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research ประเภทโปสเตอร์ เรื่อง "ผ่าทางตันปัญหาสุขภาพด้วยการ แพทย์วิถีธรรม ของหน่วยงานแพทย์วิถีธรรมโรงพยาบาลอำเนาจเจริญ" จากสำนักป้องกันควบคุมโรคที่ ๕,๖,๗ วันที่ ๒๙ มิถุนายน ถึง ๑ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๕๔

คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่


๙.รางวัลชนะเลิศอันดับ ๑ ในผลงานวิชาการเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชนเรื่อง "นวัตกรรมผ่าทางตันปัญหาสุขภาพ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ" สำนักงานบริการสารธารณสุขและสมาคมเวชกรรมสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๔

คลิ๊กเพื่อขยายภาพใหญ่


๑๐.รางวัลผู้มีผลงานดีเด่นวัฒธรรมสัมพันธ์ ครั้งที่ ๕ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารีและวันอนุรักษ์มรดกไทย ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ สาขาแพทย์แผนไทย จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๕