ตัวชีวัดของการมีสุขภาพที่ดี

        1.  ความเจ็บป่วยน้อย
        2.  ความลำบากกายน้อย
        3.  เบากาย
        4.  มีกำลัง
        5.  เป็นอยู่ผาสุก


การปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพที่ดี
(จากพระไตรปิฎก กกจูปมสูตร)

  หลักปฏิบัติเพื่อความแข็งแรงอายุยืน ๗ ข้อ
  (ของพระพุทธเจ้า)

  หลักปฏิบัติ ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดี
  (ของสถานบันบุญนิยม)

  ๑. เป็นผู้ทำความสบายแก่ตนเอง
  ๒. รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย
  ๓. บริโภคสิ่งย่อยง่าย
  ๔. เทียวไปในกาลอันสมควร
  ๕. ประพฤติเพียงดั่งพรหม
       (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
  ๖. เป็นผู้มีศีล
  ๗. คบมิตรที่ดีงาม
       (พระไตรปิฎก อนายุสสสูตร)

    ๑. อิทธิบาท ๔
    ๒. อารมณ์
    ๓. อาหาร
    ๔. ออกกำลังกายและอริยบท
    ๕. อากาศ
    ๖. เอนกาย
    ๗. เอาพิษภัยออก
    ๘. อาชีพที่เหมาะสม
        (สถาบันบุญนิยม)  โดยผสมผสานองค์ความรู้    คือ ...  

    1. วิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบัน
    2. แผนไทย
    3. แผนทางเลือก
    4. แผนพื้นบ้าน 
    5. แผนธรรมะ
    6. หลักสุขภาพ 8 อ.ของสถาบันบุญนิยม
    7. และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

    ซึ่งมีเป้าหมายไปสู่ีการปฏิบัติ     คือ ...

1. ที่ประหยัด
2. เรียบง่าย
3. ได้ผลรวดเร็ว
4. แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ
5. พึ่งตนเองได้
6. ใช้ทรัพยากรที่มีในท้องถิ่นเป็นหลัก


  หลักปฏิบัติ ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดี (ของสถานบันบุญนิยม)

1. อิทธิบาท 4


    ฉันทะ     - ความพอใจในสิ่งที่ทำ (ทำอย่างมีความสุข)
     วิริยะ      - ความพากเพียร อุตสาหะ
     จิตตะ     - จิตใจจดจ่อในสิ่งที่ทำ
     วิมังสา   - ตรวจสอบใคร่ครวญ

2.อารมณ์ 

มีจิตใจเบิกบานลดละโลภโกรธหลงการยึดมั่น

3. อาหาร

ทานอาหารที่ย่อยง่าย ทำให้เกิดความสบายแก่ตนเอง

4. ออกกำลังกาย

การบริหารกายที่ถูกต้องสมดุล ต้องได้คุณสมบัติ 3 อย่าง คือ ...
1. ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ กระดูกและเส้นเอ็น
2. ความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น
3.การเข้าที่เข้าทางของกระดูกเส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

5. อากาศ 

สูดอากาศบริสุทธิ์และหายใจอย่างถูกวิธี

6. เอนกาย 

รู้เพียรรู้พักให้พอดี  

7. เอาพิษภัยออก

เทคนิค 9 ข้่อ ( ยา 9 เม็ด)

8. อาชีพที่เหมาะสม 

เป็นอาชีพที่ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นการมีความรู้ตามความเป็นจริงขององค์ความรู้ที่ถูกต้อง

ถูกตรงในการแก้่ไขปัญหาหรือปรับสมดุลสุขภาพ

ณ ยุคนั้น ๆ วันเวลานั้น ๆ บุคคลนั้น ๆ

และสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมนั้น ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญยิ่ง

แต่สิ่งที่ีมีความสำคัญยิ่งกว่าก็คือ

การทำให้ได้ตามที่รู้ ไม่ใช่แค่รู้แล้วจะมีสุขภาพที่ดีได้

ซึ่งการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี เป็นเรื่องสำคัญที่สุด

ที่ต้องฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง จนเป็นปกติในวิถีชีวิต

นั่นคือ

" ความสำเร็จของการดูแลสุขภาพ "

Share