ธรรมะของพระพุทธเจ้

ตรัสในพระไตรปิฏก
เล่มที่ 11 “สังคีติสูตร” ข้อที่ 293
กล่าวถึงที่ตั้งแห่งความเพียร
5 อย่าง
หนึ่งใน 5 ข้อนั้น ตรัสว่า

“เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้อนในร่างกาย) อันมีวิบาก(ผล) เสมอกัน

 ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร

คือ
ปรับร่างกายให้สมดุล นั่นเอง


พระพุทธเจ้า ตรัสว่า     อาหารเป็นหนึ่งในโลก

การใช้อาหารปรับสมดุลในร่ายกาย สามารถช่วยในการรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดีกว่าการกินยา

พระพุทธเจ้า ตรัสว่า   จิตวิญญาณเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง

การสร้างพลังจิตพิชิตโรค
ผ่าจิตวิญญาณ เปรียบเหมือนมีดาบคู่สะท้านโลกัณฑ์ ที่มีฤทธิ์เดช
มีประสิทธิภาพสูงในการรักษาและต่อสู้โรคภัยไข้เจ็บต่าง
ได้ (จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว)


จะเห็นได้ว่า ผู้ที่จะมีโรคน้อย มีทุกข์น้อย มีสุขภาพแข็งแรง อันเป็นสภาพที่พร้อมจะเพ่งเพียรปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์
นั้นจะต้องมีการปรับความร้อนเย็นในร่างกายให้สมดุล (อาการความเจ็บป่วยจะได้ทุเลาลงหรือหายไป)

ตัวชี้วัดของการมีสุขภาพที่ดี ตามพระไตรปิฏก “กกจูปมสูตร”

ให้เกิดสภาพที่เจ็บป่วยน้อย ลำบากกายน้อย เบาสบายกายใจ มีพลัง เป็นอยู่ผาสุก ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
ซึ่งตรงกับตัวชี้วัดของการมีสุขภาพที่ดีของแพทย์ทางเลือก คือ  พลังชีวิต ได้แก่ สบาย เบากาย มีกำลัง

 

Share