วารสารแพทย์วิถีธรรมจัดพิมพ์ขึ้นเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และกิจกรรมของแพทย์วิถีะรรม แก่่สมาชิก เครือข่าย และผู้สนใจ อันจะเป็นอีกทางเลอกหนึ่ง ในการช่วยบรรเทาเบาบาง ความทุกข์ทรมาน จากความเจ็บป่วยของคนในสั่งคมได้บ้างรสารได้

New Arrivals

 

 

 

 

Click here to view Gallery